Posts in "Skład spadku"

W jaki sposób ustalić skład majątku spadkowego?

Chciałbym w imieniu małoletniej córki wystąpić o zachowek jednak nie wiem, co dokładnie wchodziło w skład spadku po zmarłym, a w związku z tym jakiej kwoty mogę się domagać. W jaki sposób mogę ustalić skład majątku spadkowego? Aby ustalić skład majątku spadkowego powinien Pan złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek taki można złożyć w… Continue reading

Dział spadku z udziałem małoletnich

Moje dzieci odziedziczyły spadek po swoim dziadku a moim teściu. W skład spadku wchodzi między innymi mieszkanie. Teściowa chce wnieść sprawę do sądu o dział spadku. Ja nie chcę się sądzić o majątek spadkowy w imieniu dzieci i szczegółowo ustalać jego skład. Dlatego zaproponowałam teściowej ugodę, aby zapłaciła na rzecz każdego dziecka kwotę po 20000… Continue reading

Świadczenie z ubezpieczenia na życie spadkodawcy a odrzucenie spadku

Dwa miesiące temu zmarła moja mama, która posiadała w PZU Życie polisę. W umowie ubezpieczenia wskazała mnie jako osobę uposażoną. Jako spadkobierca chcę jednak odrzucić spadek i w związku z tym mam pytanie: czy odrzucenie spadku pozbawia mnie automatycznie prawa do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia mojej mamy na życie? Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku nie… Continue reading

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe a problem w egzekucji

Mój ojciec przed śmiercią miał dług związany z niespłaconą pożyczką. Przegrał sprawę w sądzie i jeszcze za jego życia komornik wszczął egzekucję. Po śmierci ojca komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu ustanowienia spadkobiercy, czyli mnie. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż wiedziałem że długi przekraczały majątek spadkowy, jednak komornik nie uwzględnił ograniczenia mojej odpowiedzialności i… Continue reading

Zmiany w prawie spadkowym 2015

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów prawa spadkowego. Nowa regulacja dotyczy spadków otwartych od dnia wejścia w życie ustawy (data śmierci spadkodawcy), natomiast do spadków otwartych do dnia 18 października 2015 r., stosujemy stare przepisy. Do dnia 18 października 2015 r. zasadą było, że w przypadku gdy spadkobierca nie złożył… Continue reading

Drogi realizacji roszczenia o zapłatę zachowku

Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek należy do długów spadkowych. Obowiązanymi do zapłaty tych długów są w pierwszej kolejności spadkobiercy, którzy do momentu działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie, tzn. zaspokojenia tych długów można żądać od wszystkich łącznie, od jednego z nich, bądź tylko od niektórych. Teoretycznie uprawniony do zachowku powinien zostać zaspokojony przez zobowiązanych… Continue reading

Relacja z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku; uzupełnienie spisu inwentarza

Adwokat Tomasz Kucharski współpracuje stale z Gazetą Lubuską świadcząc bezpłatne porady prawne z prawa spadkowego dla czytelników gazety. Poniżej krótka relacja z dyżuru telefonicznego oraz odpowiedź dwa na pytania czytelników. Przed dłuższy czas przebywałem za granicą. Po powrocie do kraju dowiedziałem się, że zmarł mój brat z którym nie utrzymywałem kontaktu. Brat pozostawił znaczne długi…. Continue reading

Jakie prawa i obowiązki zmarłego nie wchodzą w skład spadku?

Nie stanowią spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą. Przykłady: wynikający z umowy o dzieło obowiązek wykonania rzeźby, służebność mieszkania, prawa członkowskie w spółdzielni mieszkaniowej, roszczenie o zadośćuczynienie za doznana krzywdę. Nie stanowią spadku prawa i obowiązki zmarłego przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami. Przykłady: prawo do otrzymania… Continue reading

Co wchodzi w skład spadku?

Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego istniejące – co do zasady – w chwili śmierci spadkodawcy. Przykłady praw majątkowych (aktywa): prawo własności nieruchomości i rzeczy ruchomych, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebności gruntowe, hipoteka jako prawo akcesoryjne, które podlega dziedziczeniu wraz wierzytelnością którą zabezpiecza, podobnie zastaw), wierzytelności,… Continue reading