Posts in "Zachowek"

Odsetki od zachowku

Brat domaga się ode mnie zachowku z tytułu otrzymanej darowizny wraz z odsetkami liczonymi od śmierci mamy. Czy jest to prawidłowe wyliczenie odsetek od zachowku? W kodeksie cywilnym nie znajdzie Pan przepisu regulującego wprost datę wymagalności roszczenia o zapłatę zachowku. Z orzecznictwa sądowego wynika, że terminu tego nie da się oznaczyć jednakowo dla wszystkich możliwych… Continue reading

Jak przekazać mieszkanie w testamencie?

Chciałbym, aby po mojej śmierci spadek odziedziczyły córki po połowie, jednak mieszkanie chciałbym przekazać wnukowi. Jednocześnie nie chcę, aby wnuk miał jakiekolwiek problemy z uzyskaniem prawa własności tego mieszkania i musiał toczyć spory sądowe. Co mogę w tej sytuacji uczynić? Aby zabezpieczyć wnuka i rozdysponować konkretnym składnikiem majątku na wypadek śmierci warto uczynić w testamencie… Continue reading

Uprawnienie do zachowku w wysokości 2/3 z tytułu trwałej niezdolności do pracy

W tym roku zmarła moja córka. Jako matce należy mi się zachowek. Czy w związku z tym, że skończyłam 75 lat mogę domagać się zachowku w większej wysokości, tj. 2/3 udziału spadkowego zamiast 1/2? Uprzywilejowanie poprzez zwiększenie wysokości zachowku z 1/2 do 2/3 dotyczy dwóch kategorii uprawnionych: małoletnich zstępnych (dzieci, wnuki) oraz osób trwale niezdolnych… Continue reading

Zachowek. Darowizny zawsze doliczane do spadku.

W poprzednim wpisie omówiłem trzy grupy darowizn z punktu widzenia prawa do zachowku (http://spadki.zgora.pl/zachowek-trzy-grupy-darowizn/). W tym wpisie chciałbym przybliżyć I grupę, tj. darowizny zawsze doliczane do spadku. Znajdują się tu wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę, których przepisy nie wyłączają od doliczenia do spadku. WAŻNE: Ponieważ chodzi o darowizny dokonane przez spadkodawcę, to w sytuacji, gdy… Continue reading

Zachowek. Trzy grupy darowizn.

Darowizny poczynione przez spadkodawcę można podzielić na potrzeby zachowku na trzy grupy: grupa I doliczane do spadku, grupa II niedoliczane do spadku, grupa III niedoliczane do spadku tylko w określonych sytuacjach.

W jaki sposób ustalić skład majątku spadkowego?

Chciałbym w imieniu małoletniej córki wystąpić o zachowek jednak nie wiem, co dokładnie wchodziło w skład spadku po zmarłym, a w związku z tym jakiej kwoty mogę się domagać. W jaki sposób mogę ustalić skład majątku spadkowego? Aby ustalić skład majątku spadkowego powinien Pan złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek taki można złożyć w… Continue reading

Jak ustalić substrat zachowku?

Czym jest substrat zachowku? To czysta wartość spadku (aktywa minus pasywa), powiększona o doliczane do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. UWAGA: Samodzielne ustalenie substratu zachowku nierzadko okazuje się trudnym zabiegiem. Trzeba dysponować wiedzą na temat składników spadku (aktywa, pasywa). Należy określić ich wartość, która może zostać przez stronę przeciwną zakwestionowana. Dlatego w… Continue reading

Określenie wielkości zachowku

Po przejściu drugiego kroku uprawniony do zachowku dysponuje dwoma ułamkami. Jeden określa udział spadkowy obliczany na cele zachowku, drugi to wartość udziału spadkowego (2/3 lub połowa). Aby określić wielkość zachowku, tzn. określić jaka część substratu zachowku przysługuje powodowi, należy pomnożyć udział spadkowy przez wartość udziału spadkowego: udział spadkowy x (2/3 lub połowa) = wielkość zachowku… Continue reading

W jaki sposób najkorzystniej przepisać dom/mieszkanie na syna/córkę?

Powyższe pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas porad z prawa spadkowego. Pytający chcą uzyskać informację, jaka jest najkorzystniejsza forma „przepisania” nieruchomości na zstępnych i jakie skutki prawne wiążą się z określoną formą. Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od ustalenia, kto ma odnieść podstawową korzyść z tego „przepisu”. Ta okoliczność determinuje formę czynności… Continue reading

Śmierć spadkobiercy testamentowego

Wiele lat temu babcia sporządziła testament, w którym powołała do spadku swoje dwie córki (naszą mamę i jej siostrę) w udziałach po 1/2 części. Nasza mama zmarła niespodziewanie w tym roku, a babcia ją „przeżyła”. Czy w takim wypadku będziemy dziedziczyć po babci jako spadkobiercy ustawowi mamy? Jeżeli drugi spadkobierca testamentowy chce i może być… Continue reading

Określenie właściwego ułamka wyznaczającego wielkość zachowku

Po ustaleniu udziału spadkowego jaki przypadałby uprawnionemu gdyby dziedziczył z ustawy, należy określić, jaki ułamek tego udziału będzie stanowił podstawę do określenia wysokości zachowku. Zachowek należy się w wielkości 2/3 lub połowa udziału spadkowego, należnego przy spadkobraniu ustawowym. Dla kogo 2/3, a dla kogo połowa wartości udziału? Zachowek w wielkości 2/3 wartości udziału spadkowego przysługuje… Continue reading

Przykład ustalenia udziału spadkowego z uwzględnieniem art. 992 kc

Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając trzech synów. W testamencie ustanowił jedynym spadkobiercą swojego brata. Jeden z synów został wydziedziczony. Pozostali synowie obliczając swój udział spadkowy na potrzeby ustalenia zachowku, nie będą brali pod uwagę wydziedziczonego syna. W takim przypadku udział dwóch synów obliczony na cele określenia należnego im zachowku wyniesie po… Continue reading

Przykłady ustalenia udziału spadkowego dziecka dziedziczącego na zasadach ogólnych

Udział dziecka spadkodawcy, który dziedziczy wraz z małżonkiem spadkodawcy uzależniony jest od łącznej liczby dzieci spadkodawcy i faktu, czy spadkodawca pozostawił małżonka, który również po nim dziedziczy. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając żonę i troje dzieci Udział spadkowy każdego z dzieci wyniesie 1/4. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r…. Continue reading

Przykłady ustalenia udziału spadkowego małżonka dziedziczącego na zasadach ogólnych

Udział małżonka osoby zmarłej, która pozostawiła dzieci określa się dzieląc spadek na łączną liczbę spadkobierców (czyli małżonek plus dzieci), z tym, że udział małżonka w takiej konfiguracji nie może być mniejszy niż 1/4. Jeżeli zatem spadkodawca pozostawił czworo (i więcej) dzieci, udział małżonka wyniesie zawsze 1/4. Przykład: Piotr Wiśniewski zmarł 20 września 2013 r. pozostawiając… Continue reading

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Po śmieci mojej mamy w grudniu 2015 r. okazało się, że jej oszczędności zostały w całości przekazane przez bank na rzecz mojego brata, jeszcze przed formalnym uregulowaniem spraw spadkowych. Czy jako syn zmarłej mam jakiekolwiek prawa do tej sumy pieniężnej? Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe istnieje możliwość,… Continue reading

Zachowek a darowizny doliczane do spadku

Dwadzieścia lat temu mój teść darował mnie oraz mojej żonie (swojej córce) mieszkanie własnościowe. Teść zmarł w zeszłym roku. Obecnie siostra żony zażądała od nas zapłaty tzw. zachowku po ojcu pomimo tego, że nie ma żadnego majątku spadkowego. Czy w takiej sytuacji zachowek się należy? Tak, w tym przypadku roszczenie o zapłatę zachowku przysługuje siostrze… Continue reading

Jak ustalić udział spadkowy uprawnionego celem wyliczenia zachowku?

Dla ustalenia udziału spadkowego na potrzeby obliczenia zachowku należy ustalić, jakie osoby i w jakim udziale dziedziczyłyby po spadkodawcy na podstawie ustawy. W tym celu trzeba sięgnąć do przepisów art. 931 – 940 kc, które regulują generalne zasady dziedziczenia ustawowego (kto i w jakim udziale dziedziczy). Następnie sięgnąć do przepisu art. 992 kc, który od… Continue reading

Zachowek: czym jest udział spadkowy?

Udział spadkowy to ułamek, który przypada spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Nie chodzi tu o własność poszczególnych składników majątku, ale o udział w prawach i obowiązkach składających się na całość spadku. Określenie udziału spadkowego, w jakim dziedziczyłby uprawniony do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym, stanowi punkt wyjścia dla określenia wartości należnego zachowku. Udział jest różny w… Continue reading

Właściwość sądu w sprawie o zachowek

Sąd właściwy rzeczowo …to sąd rejonowy bądź sąd okręgowy. O tym, do którego z tych sądów należy skierować pozew, decyduje wysokość dochodzonego roszczenia. Jeżeli w pozwie o zachowek dochodzona jest kwota przekraczająca 75 000 zł, to właściwym rzeczowo będzie sąd okręgowy, w przypadku kwoty 75 000 zł i niższej będzie to sąd rejonowy. Po ustaleniu… Continue reading

Czy synowa ma obowiązek pozwać teściową o zachowek w imieniu małoletniego dziecka?

Jestem wdową od 5 lat. Z małżeństwa mam jedno dziecko w wieku 7 lat. W tym roku zmarł mój teść, który w testamencie cały majątek zapisał swojej żonie. Teściowie mieli jednego zstępnego, którym był mój ŚP mąż. Teściowa nie chce dobrowolnie wypłacić mojemu dziecku zachowku. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek, jako przedstawiciel ustawowy dziecka,… Continue reading

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek

Wstępnie zaznaczyliśmy już, że bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu przez wniesienie do sądu pozwu o zachowek. W razie przerwania biegu terminu przedawnienia, biegnie on od początku, zatem musi upłynąć kolejne 5 lat, aby roszczenie mogło ulec przedawnieniu, a te pięć lat liczone jest od dnia zaistnienia zdarzenia, które przerwało bieg przedawnienia. W tym miejscu przybliżamy… Continue reading

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Mój ojciec ożenił się po raz drugi. Oświadczył mi, że chciałby za życia uregulować sprawy spadkowe. Zaproponował pewne rozliczenia w zamian za zrzeczenie się spadku. Jeśli zrzeknę się spadku, a mój ojciec pozostawi spory majątek, czy będę mógł dochodzić od spadkobierców zachowku? Jak wygląda sytuacja moich dzieci w takim przypadku? Za życia spadkodawcy osoba, która… Continue reading