Jak zabezpieczyć się przy dziale spadku?

Spodziewam się, że w postępowaniu o dział spadku po moim ojcu, Sąd przyzna mieszkanie wnioskodawczyni, tj. drugiej żonie mojego ojca, ze spłatą mojej osoby. Obawiam się jednak, że druga żona ojca nie będzie w stanie mnie jednorazowo spłacić pomimo deklaracji, iż pożyczy pieniądze od swojego syna. Mieszkanie tak naprawdę stanowi jej jedyny składnik majątku i w przypadku sprzedaży tego mieszkania po zakończeniu sprawy mogę nigdy nie zobaczyć moich pieniędzy. W jaki sposób mogę zabezpieczyć się przed wyzbyciem tego składnika majątku po zakończeniu sprawy? Na jaki okres Sąd może odroczyć spłatę rat na moją rzecz?

Sąd może odroczyć spłatę rat z tytułu działu spadku maksymalnie do 10 lat. Rozpoznając sprawę sąd jest zobowiązany dokładnie zbadać i ustalić sytuację materialną osoby zobowiązanej oraz istnienie realnych możliwości wywiązania się z nałożonego na nią obowiązku spłaty. Co istotne, badanie sytuacji materialnej może dotyczyć wyłącznie współwłaściciela nieruchomości, a nie osoby trzeciej, którą w tym przypadku jest syn wnioskodawczyni. Konstytucyjna zasada równej dla wszystkich współwłaścicieli ochrony prawa własności nakazuje oznaczenie terminu i sposobu uiszczenia spłaty z uwzględnieniem uzasadnionego interesu dotychczasowego współwłaściciela – uprawnionego do tej spłaty – przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących sytuacji uprawnionych i obciążonych spłatami, które determinują sposób, w jaki ciężar spłat zostanie rozłożony.

W szczególności w sytuacji, gdy wysokość zasądzonej spłaty pozostaje w znacznej dysproporcji w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez współwłaściciela zobowiązanego do spłaty oraz do posiadanego przez niego majątku, a z okoliczności wynika, że brak zabezpieczenia może utrudnić lub uniemożliwić realizację uprawnień właścicieli, sąd może oznaczyć sposób zabezpieczenia tej spłaty. Sugeruję złożenie w toku postępowania o dział spadku wniosku o zabezpieczenie zasądzonej od wnioskodawcy spłaty w formie hipoteki przymusowej na nieruchomości (mieszkaniu) na zasadzie art. 212§3 kc w zw. z art. 1035 kc.