Stwierdzenie nabycia spadku przez pełnomocnika.

Mieszkam za granicą. Dowiedziałem się, że odziedziczyłem spadek w skład którego wchodzą tylko długi. Chciałbym odrzucić spadek przed sądem w Polsce. Czy mogę zlecić adwokatowi wszystkie czynności w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Adwokat, jako Pana pełnomocnik, może często przeprowadzić postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku od początku do końca. W szczególności może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i reprezentować interesy klienta przed sądem. Adwokat może również złożyć w imieniu klienta oświadczenie o odrzuceniu spadku. Tego rodzaju oświadczenie wymaga sporządzenia pełnomocnictwa z formie pisemnej z podpisem urzędowo (np. notarialnie) poświadczonym. Jeżeli działa Pan w imieniu osoby małoletniej, adwokat wystąpi dodatkowo do Sądu Rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Trudność może pojawić się w przypadku, gdy jest Pan jedynym spadkobiercą i oprócz Pana żaden uczestnik postępowania nie będzie mógł złożyć tzw. zapewnienia spadkowego. Zapewnienie spadkowe jest dowodem, którego nie można w żadnym wypadku przeprowadzić przez pełnomocnika. Chodzi o wiedzę spadkobiercy na temat okoliczności, że nie ma innych spadkobierców oraz że spadkodawca nie pozostawił testamentu. Powinien Pan takie zapewnienie złożyć osobiście. Jeżeli nie ma Pan możliwości stawić się w sądzie w Polsce celem złożenia zapewnienia spadkowego, można złożyć wniosek aby Sąd zwrócił się do Konsula RP o odebranie w trybie pomocy prawnej zapewnienia spadkowego w konsulacie najbliższym Pana aktualnego miejsca zamieszkania. W przeciwnym wypadku, tj. w przypadku nie złożenia zapewnienia spadkowego w żadnej formie, Sąd Rejonowy będzie zobowiązany wezwać spadkobierców przez ogłoszenie, co znacznie wydłuży postępowanie i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.