Świadczenie z ubezpieczenia na życie spadkodawcy a odrzucenie spadku

Dwa miesiące temu zmarła moja mama, która posiadała w PZU Życie polisę. W umowie ubezpieczenia wskazała mnie jako osobę uposażoną. Jako spadkobierca chcę jednak odrzucić spadek i w związku z tym mam pytanie: czy odrzucenie spadku pozbawia mnie automatycznie prawa do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia mojej mamy na życie?

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku nie pozbawia Pani prawa do wypłaty świadczenia jako osobie uposażonej z tytułu ubezpieczenia na życie. Wynika to z faktu, iż świadczenie z polisy nie wchodzi w skład masy spadkowej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie stanowią spadku prawa i obowiązki zmarłego przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami. Do tego rodzaju praw należy zaliczyć właśnie prawo do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego, podobnie jak dyspozycję posiadacza rachunku ROR w banku do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, czy też wypłatę udziałów członka spółdzielni. Ponieważ prawo to nie wchodzi w skład spadku, to również nie ma obowiązku opodatkowania otrzymanej kwoty podatkiem od spadków i darowizn, jak również wcześniejszego przeprowadzenia postępowania spadkowego. Aby otrzymać środki z polisy na życie po śmierci osoby ubezpieczonej, należy zgłosić ubezpieczycielowi roszczenie o wypłatę pieniędzy przedstawić akt zgonu zmarłej. Jeżeli wszystkie warunki umowy zostały spełnione środki finansowe powinna Pani otrzymać w terminie 30 dni.